Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez

 

Perfect Natural Sp. z o.o. 02-796 Warszawa ul. WAWOZOWA, nr 4, lok. 12, zwaną dalej Perfect Natural w serwisie www.perfectnatural.pl

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

Ustawa Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2

 

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do PERFECT NATURAL, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą PERFECT NATURAL wyrażoną na piśmie.

 

 1. PERFECT NATURAL dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli

 

 1. PERFECT NATURAL stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy wejść w przeglądarce w opcje pomoc /Ustawieni/ prywatność i bezpieczeństwo. Perfect Natural wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
   
 2. Informacje o plikach Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. Serwis zawiera piksele serwisów społecznościowych Facebook i Twitter.
 1. W celu  korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 1. PERFECT NATURAL oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Perfect Natural nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

 

§ 2 Usługi nieodpłatne serwisu

 

 1. Perfect Natural świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie,
  2. Kontakt 
 1. Usługi wskazane ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Z usługa Kontakt jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą zadać Perfect Natural pytanie i wprowadzili w tym celu wymagane informacje, przy czym obowiązkowe są: adres e-mail, imię oraz treść zapytania. PERFECT NATURAL Kontaktuje się z klientami drogą mailową w celu omówienia złożonego drogą elektroniczną zapytania. Odpowiedź na zadane pytanie Klient otrzymuje niezwłocznie, podany adres poczty elektronicznej. 
 3. Z usług serwisu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.
 4. Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie akceptacji regulaminu serwisu. Umowa rozwiązuje się w momencie opuszczenia Serwisu.

 

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach usługi Kontakt jest przez Perfect Natural Sp. z o.o. 02-796 Warszawa ul. WAWOZOWA, nr 4, lok. 12,

 

 1. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
 2.  
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez serwis oraz czas ich przechowywania:
 1. w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5
 2. marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
 3. odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5.

 

3.  Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych

Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy,

 

4. Przekazywanie danych

 

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

 1. obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
 2. podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),


 

5.  Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

 1. sprostowanie danych
 2. usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
 3. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
 4. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
 5. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
 6. prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.


 

 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


 

 1. Perfect Natural chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

  

 1. PERFECT NATURAL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019r